پوستر ششمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران در ساختمان انجمن عکاسان ایران رونمایی شد.

پوستر ششمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران در ساختمان انجمن عکاسان ایران رونمایی شد.

285  تعداد بازدید  |  یکشنبه 5 آذر ماه 1396  |   پرینت

پوستر ششمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران در ساختمان انجمن عکاسان ایران رونمایی شد.پوستر ششمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران با حضور آقای رجبی معمار مدیریت خانه هنرمندان ایران ، اعضا هیئت مدیره انجمن و تشکل ها و انجمن ها در ساختمان انجمن عکاسان ایران رونمایی شد. طراح این پوستر آقای حامد جابرها می باشد.
عکس دسته جمعی مراسم رونمایی پوستر ششمین دوره "١٠ روز با عکاسان ایران"