چهره ایران در هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان

چهره ایران در هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان

310  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 23 آبان ماه 1397  |   پرینت

هفتمین همایش ۱۰روز با عکاسان با رویکرد چهره ایران برگزار می شود.

چهره ایران در هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان

به گزارش روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان، مجید ناگهی دبیر همایش گفت: در ادامه رویکردهای دوره های پیشین، "چهره ایران" به عنوان رویکرد هفتمین همایش انتخاب شده است.

ناگهی افزود: همایش ۱۰ روز با عکاسان از آغاز با عنوان کلی "عکاسی، فرهنگ، جامعه" به  منظور تاکید بر تعامل عکاسی، فرهنگ و جامعه و بررسی و مطالعه این تعامل برگزار شده است و هر دوره با توجه به ضرورت ها و شرایط عکاسی و فرهنگی، اجتماعی جامعه و توجه به فرایند عکاسی در جهان، رویکردی با نظر اعضای شورای علمی تعیین می شود و "چهره ایران" به عنوان رویکرد هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان انتخاب شده است.

دبیر هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در ادامه گفت: "چهره ایران" عنوان و مفهومی باز و تاویل پذیر است که می تواند از جنبه ها و زوایای متعدد و گوناگون در عکس و عکاسی بیان و تحلیل شود. سال گذشته رویکرد همایش "عکاسی ایران، نگاهی به خود، نگاهی به جهان" بود و رویکرد امسال نیز در تداوم آن است که می تواند گفتمانی را درباره عکاسی ایران و چهره ایران امروز ایجاد کند.

انجمن عکاسان ایران هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان را ۱۴ تا ۲۳ آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می 

روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان

تعریف چهره ایران