کارگاه آموزشى با موضوع ویرایش عکس های تبلیغاتی

کارگاه آموزشى با موضوع ویرایش عکس های تبلیغاتی

413  تعداد بازدید  |  دوشنبه 19 آذر ماه 1397  |   پرینت

روز دوشنبه مورخ 19 آذرماه، در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران

کارگاه آموزشى با موضوع ویرایش عکس های تبلیغاتی

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشى با موضوع ویرایش عکس های تبلیغاتی، توسط انجمن عکاسان تبلیغاتى صنعتى ایران ، با بهمن رئوفی، روز دوشنبه مورخ 19 آذرماه، در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد