[گزارش جلسه هیت مدیره انجمن - 16 اردیبهشت 98

[گزارش جلسه هیت مدیره انجمن - 16 اردیبهشت 98

479  تعداد بازدید  |  سه شنبه 17 اردیبهشت ماه 1398  |   پرینت

برنامه ریزی برای برگزاری مجمع عمومی

[گزارش جلسه هیت مدیره انجمن  - 16 اردیبهشت 98

جلسه هیت مدیره دیروز 16 اردیبهشت 98 در دفتر آقای فرهود حقی برگزار شد.. 

در این جلسه موارد و نکات متعددی در مورد نحوه برگزاری مجمع عمومی در خانه هنرمندان و چگونگی برگزاری انتخابات هیت مدیره جدید مطرح شد و گزارشات مالی انجمن مورد بررسی قرار گرفت ... 

شرح کامل مصوبات هیت مدیره در این جلسه طی یک اطلاعیه در سایت و اینستاگرام انجمن منتشر شد.