اعضاء دومین هیئت مدیره انجمن

اعضاء دومین هیئت مدیره انجمن
88-1386

آقای ید الله ولی زاده (رئیس)
خانم الهام امامی (نایب رئیس)
آقای علی رئیس شقاقی (سخنگو)
آقای فرهود حقی (عضو هیئت مدیره)
آقای ویلیام هاروتیونیان (دبیر)
آقای حسین بهبودی (عضو علی البدل)
آقای فریدون قیصری پور (عضو علی البدل)

آقای محمد خادمیان طرقی (بازرس)
آقای نیما ناصری (بازرس علی البدل)

آقای محسن حاجتمند (خزانه دار)