اعضاء هیئت مدیره انجمن

اعضاء هیئت مدیره انجمن:
(دوره سوم)

آقای یدالله ولی زاده              رئیس انجمن
خانم الهام امامی                  قائم مقام انجمن
آقای ویلیام هاروتیونیان          دبیر انجمن
آقای فرهود حقی                 عضو هیئت مدیره
آقای ایمان سیوف جهرمی       عضو هیئت مدیره
آقای محسن حاجتمند              خزانه دار
آقای نیما ناصری                 بازرس
آقای مجید پناهی جو             بازرس علی البدل
آقای علی رحیمی                عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای حسین بهبودی             
عضو علی البدل هیئت مدیره