اعضاء اولین هیئت مدیره انجمن

اعضاء‌ اصلى اولین هیئت مدیره انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران
مجتبى آقایى، فرهود حقى، بهنام منادى زاده، على رئیس شقاقى، ناصر براهیمی

اعضاء علی البدل
داریوش کیانى، حسین بهبودی

بازرس
محمد مهدى رحیمیان

بازرس علی البدل
محمد غفورى

خزانه دار
محمود عبدالحسینى