تعرفه قیمت انجمن

انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران پس از تحقیقات گسترده و رایزنی های گوناگون دفترچه ای از تعرفه قیمت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی به تصویب رسانده و به تمام استودیوهای عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی توصیه دارد که طبق این تعرفه عمل کنند.

تعرفه قیمت 1395