هیئت موسس انجمن عکاسان تبلیغاتی،صنعتی وتبلیغاتی ایران

اعضاء هیئت موسس انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران
مجتبی آقایی سربرزه، عباس قرابی، هومن صدر،‌ ناصر براهیمی، محمد غفوری،
 فرهود حقی، ابراهیم خادم بیات، بهنام منادی‌زاده، مسعود معصومی،‌ رضا نوربختیار،
 علی رییس شقاقی، یداله ولی‌زاده،‌ داریوش کیانی،
 فرزاد هاشمی و محمد مهدی رحیمیان