اعضای افتخاری

شماره عضویت  
  
     94-1-15500  
        
      فرهود حقی    


94-1-15501
  مسعود زنده روح کرمانی


94-1-15502

  مسعود معصومی


94-1-15503
 محمدرضا نجیب


94-1-15504
  اکبر عالمی


94-1-15505
  علی قلمسیاه


94-1-15506
  مجتبی آقایی

94-1-15508
 رضانور بختیار


94-1-15511
  اسماعیل عباسی


94-1-15512
  افشین شاهرودی


94-1-15513
 
                                
 جاسم غضبانپور  


94-1-15514


فرزاد هاشمی


94-1-15515


شهاب الدین عادل