کارگاه هاى آموزشى و نشست هاى تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

کارگاه هاى آموزشى و نشست هاى تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

574  تعداد بازدید  |  پنجشنبه 15 آذر ماه 1397  |   پرینت

انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران برگزار میکند

کارگاه هاى آموزشى و نشست هاى تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران برگزار میکند:
کارگاه هاى آموزشى و نشست هاى تخصصى در هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
خانه هنرمندان ایران، سالن شهناز

فقط برنامه های کارگاه های آموزشی روز جمعه و دوشنبه نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه دارند.
جهت ثبت نام به آدرس سایت ده روز مراجعه کنید:
www.10days.nips.org.ir