ریاست انجمن عکاسان صنعتی-تبلیغاتی

ریاست انجمن عکاسان صنعتی-تبلیغاتی

739  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397  |   پرینت

استعفا ریاست انجمن عکاسان صنعتی-تبلیغاتی

ریاست انجمن عکاسان صنعتی-تبلیغاتی

یداله ولی زاده در روز چهارشنبه مورخ 22 اسفندماه 1397 رسما استعفای خود را از سمت ریاست انجمن عکاسان صنعتی_تبلیغاتی اعلام نمود.