تسلیت

جناب آقای اسدی مدیریت محترم کمپانی سامان   با احترام و تمکین بر مشیت الهی، ابراز همدردی انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی ،تبلیغاتی و معماری…

تسلیت

سرکار خانم ملیحه دهقان با احترام و تمکین بر مشیت الهی، ابراز همدردی  انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی ،تبلیغاتی و  معماری را پذیرا باشید….

تسلیت

جناب آقای محسن عابدی با احترام و تمکین بر مشیت الهی، ابراز همدردی  انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی ،تبلیغاتی و  معماری را پذیرا باشید….