تسلیت

سرکار خانم ملیحه دهقان با احترام و تمکین بر مشیت الهی، ابراز همدردی  انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی ،تبلیغاتی و  معماری را پذیرا باشید….

تسلیت

جناب آقای محسن عابدی با احترام و تمکین بر مشیت الهی، ابراز همدردی  انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی ،تبلیغاتی و  معماری را پذیرا باشید….

تسلیت

جناب آقای محمد مهدی رحیمیان با احترام و تمکین بر مشیت الهی، ابراز همدردی انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی ،تبلیغاتی و معماری را پذیرا باشید. امید…